Grutniecibas izbeigdana

Lielai daïai cilvçku, îpaði jaunâm sievietçm, izmaksu pârvaldîba ir visnopietnâkais izaicinâjums, ar ko viòiem jâsaskaras. Tas ir diezgan vienkârði - mçs iegûstam pirmo iemaksu dzîvç, kas padara mûs astronomiski augstu. Bet pçc daþiem (daþreiz pat vienu izbraukðanas uz veikalu tiek parâdîts, ka tikai lîdz mçneða mçríim mums ir tik maz naudas, ka pçc rçíinu apmaksas mçs nevarçsim âtri atïauties. Piemçrs, ko es dodu, var likties ïoti augsts, bet es kaut ko atzîðu - pçc mûsu pirmâs diçtas es biju stingri ðâdâ formâ. Un viòa viegli parâdîja, cik efektîvi darbojas izmaksu pârvaldîba. Kâdi ir mani padomi?

Rakstiet prioritâtes.Tas nav noslçpums - pasaulç ir svarîgâkas un svarîgâkas lietas. Ir svarîgi iegâdâties siltu dþemperi ziemai, bet ir svarîgi maksât par apkures rçíinu telpâ. Vakaram ir svarîgi atrisinât vakaru ar draugiem, bet ir svarîgi, lai nâkamajâ rîtâ brokastis bûtu pieejamas ledusskapî. Piemçrus var reizinât uz nenoteiktu laiku, un viòi saglabâ pçdçjo, lai saprastu, kâdi ir jûsu ienâkumu izpildes mçríi. Tâ ir laba prakse kopçt uz papîra lapas, kas mums obligâti ir tçrçt naudu attiecîgajâ mçnesî, pârrçíinât, cik daudz bûs nepiecieðams, lai liktu uz dzîvîbu un transportu, un noteikt noteiktu summu, kuru mçs vçlamies atlikt uz lietainu dienu.Esiet ietaupîts.Protams, kâ tas tika izveidots agrâk, labas papildu kapitâla îpaðums ir ïoti nozîmîgs. Sâkumâ tai nav jâbût milzîgai summai, tikai no pçtîjuma, ko es zinu, ka laikâ, kad es veicu papildu ietaupîjumus, un pçc mçneða ar vçrtîbâm un pârmçrîbâm, es atstâju neko, bûs daþas nejauðîbas situâcijas, kas man vajadzçs papildus nauda. Un tiek pieòemts, ka tas sauc, zobu grieðana un solîjumi, ka es nekad nepietiekos, lai atrastu sevi bez naudas.

Psorilax

Bet kas notiks, ja mums ir vairâk naudas, bet nezinâm, kad to ieguldît? Ðâdâ gadîjumâ ir nepiecieðams sekot birþai, pârlûkot noguldîjumu piedâvâjumus bankâs vai uzticamu tirgotâju, kurð mums ieteiks, kur vislabâk izvietot naudu.