Griezcjs gefu

Ikviens mîl tradicionâlos poïu lielos kâpostus, kas audzçti Polijas ekonomikâ. Saistîbâ ar reìionu vai preferencçm problçma var bût no tâlu kâpostiem. Tradicionâlie bigos ir izgatavoti no raudzçtiem un skaistiem kâpostiem, kas sajaukti kopâ. Tomçr daþi no tiem noved pie skâba vai pat salda. Tas ir atkarîgs tikai no jûsu gaumes.

Kâpostus ïoti smalki sagrieziet, jo tikai tad mçs no tâ izvçlamies noteiktu garðu. Nazis noteikti ir tâds, ka tas tiek darîts. Ir vçrts iegâdâties tirdzniecîbu ar kâpostu griezçjiem. Tie ir pieejami, bet tie ir ïoti piemçroti, un tie uzlabo çdienu gatavoðanu ar kâpostiem. Tâ ir taisnîba, ka tai ir sava izmçra, tâpçc palîdzîba ir maza, jo tiek novçrtçts tâ komforts. Tipisks griezçjs ir izgatavots no neapstrâdâtas koksnes un asmens. Ârstçðanas laikâ mums ir jâpieòem pirksti, jo viòas asmeòi ir ïoti bîstami. Un ar pareizu lietoðanu nekas nedrîkst notikt. Izmantojot to ir daudz pelçks, un ikviens to var izdarît.Lîdztekus kâpostiem labs bigos ir vajadzîgs atðíirîgs gaïa, t. I., Ðíiòíis, desa, bekons vai kâds cits, kam tas patîk. Mums ir vajadzîgas daþas garðvielas. Pepper un sâls paðreizçjâ veiksmç bûs perfekti. Ir vçrts pieminçt arî lauru lapu íekars, kas aromâtu iegûs no savas problçmas. Jûs varat pievienot arî sçnes, sçnes, bet tâs nav vajadzîgas. Kopumâ bigosam ir arî daudz veidlapu, daþâs mâjâs tâ ir veidota individuâli un katrâ ziòâ ir pilnîgi atðíirîga. Nekavçjoties ievietojiet gaïu katlâ, sagatavojiet to ar salâtiem un citiem faktoriem vai iepriekð cepiet vai cepiet. Tikai pçc tam dodiet viòiem pârçjo maltîti. Bigos vajadzçtu vârît apmçram 40 minûtes, lai to nededzinâtu. Vârot virtuvç visu aromâtu no pot. Jûs varat paâtrinât gatavoðanu, izmantojot spiediena plîti. Pateicoties viòam, mçs beigsim bigos, un viss aromâts bûs iekðâ un nebûs aizbçgt. Tas padara tabulâ garðu papildu garðu.Problçma ir çdiens, ko mçs varam kalpot otrai ceremonijai. Brîvdienâm, dzimðanas dienâm vai cilvçkiem. Ikviens arî zina, ka bigos garðo piekriðanu par papildu dienu pçc apdares.