Gastronomiskais restorans puock

Katra gastronomijas mâja saskaras ar izaicinâjumu sagatavot daïu gaïas agrâk lielâkam cilvçku skaitam. Daïâm jâbût papildu un jâizveido pçc iespçjas âtrâk, lai izvairîtos no garðas zuduma, kas rodas ilgstoðas uzglabâðanas rezultâtâ.

Par laimi, jaunâ metode ðo problçmu atrisinâja, piedâvâjot ðefpavâriem iespçju izmantot mehânisku gaïas pârstrâdi. Novietojot naþus, gaïas izcirðana palielina tâs sulîgumu, nezaudçjot tradicionâlo pârrâvumu izraisîto plumpness. Tie ïauj un novçrð ðíidrumu izðïakstîðanos, kas tiek veikta, lai paaugstinâtu tîrîbas lîmeni darba jomâ.Tirgû mçs atðíiram divus smalcinâtâju veidus, galvenokârt izmantojot disku, apstrâdes jaudu un pieejamâs funkcijas. Atseviðíu modeïu izmaksas jo îpaði ir atkarîgas no izmantotajiem materiâliem, raþotâja un izmantotajiem risinâjumiem.Rokas griezçjs ir jûsu ierîce, kas paredzçta galvenokârt vietçjai un zemas çdinâðanas vajadzîbâm. Lietotâja muskuïi ir dzinçjspçks, ar kura palîdzîbu kloíis ïauj sastâvdaïâm cauri maðînai. Liels ðîs piederumu modeïa trûkums ir neliels aizòemto telpu daudzums, un diezgan augsto (no aptuveni 800 lîdz 10 tûkstoðiem PLN cenas var atkârtot nerentablu saviem lietotâjiem. Priekðrocîba ir daudz zemâka apstrâdes jauda sadursmç ar turpmâk aprakstîto elektrisko griezçju.Elektriskais smalcinâtâjs ir organizâcija, kas galvenokârt nodarbojas ar gastronomijas uzòçmumiem. Atðíirîbâ no rokas griezçja, motoru izmanto asmeòu vârpstas.Pagrieþot kloía rokturi un ierobeþojot cilvçka lomu pildîjuma gaïâ, ievçrojami palielinâs pârstrâdes jauda. Vienîgais ierobeþojums ir operatora mâksla (lîdz 400 karbonâtiem stundâ. Ðis ierîces modelis aizòem vairâk vietas nekâ manuâls ekvivalents, un liels âtrums (no aptuveni 2,5 tûkstoðiem lîdz pat vairâk nekâ desmit tûkstoðiem PLN ir pastâvîgs ðíçrslis to izmantoðanai mâjâs.