Gastronomija no karavana

Tehnisko dokumentu tulkoðana ir îpaðs tulkoðanas veids. Lai to izdarîtu, tulkotâjam vajadzçtu bût ne tikai ïoti bîstamai sveðvalodu apguvei, bet arî konkrçtas tehniskâs problçmas lauka prasmçm. & nbsp; Valodu prasmes paðreizçjâ veida tulkojumos saka roku rokâ ar nozares sagatavoðanu un gûto pieredzi. & nbsp; Tehniskie tulkotâji bieþi ir cilvçki, kuriem nav NAV sertifikâta, ti, Augstâkâ tehniskâ organizâcija (zinâtnisko un tehnisko asociâciju apvienîba un eksperti konkrçtâ nozarç tehniskâ nozare. Lai garantçtu, ka dokumenta tehniskie tulkojumi tiks veikti uzticamâ un atbilstoðâ veidâ, vispirms jâpârbauda tulkotâja zinâðanas un prasmes.

Jâatceras, ka tehniskie tulkojumi nav tikai vârdi. Tajâ paðâ laikâ tehniskie rasçjumi, plâni un programmas var pastâvçt vienlaicîgi. Kompetentam tehniskajam tulkotâjam nevajadzçtu bût tikai profesionâlam konkrçtâ nozarç, ja runa ir par atbilstoðu vârdu krâjumu, bet tai jâbût arî iecietîbai, lai iepazîtos ar nepiecieðamajiem sistçmas vai tehniskâs rasçðanas labojumiem, lai nodroðinâtu perfektu dokumentu lasâmîbu. Pirms izvçlçties tehnisko tulkotâju, jâapsver, kurð tulkoðanas pakalpojums jums bûs nepiecieðams. Ja tâ ir tikai paðreizçjâ tulkoðana, lieta izskatâs salîdzinoði vienkârða, jo tulkotâjiem ir iespçja redzçt Tulkoðanas atmiòu TRADOS, kas ir tehnisko tulkojumu pamatâ gandrîz visâm valodâm, praktiski katram no paðreizçjâs nozares jautâjumiem.

No otras puses, runâjot par tulkoðanu, jâkoncentrçjas uz speciâlista meklçðanu, kas zina pareizâs zinâðanas, palîdzot tulkot, neizmantojot îpaðu programmatûru, sniedzot speciâlistu terminoloìiju, jo pat mazâkâ atðíirîba starp sveðvalodu un mçría valodu var radît nopietnas problçmas. Paðlaik daudzi uzòçmumi pârceïas uz ne tikai juridisko dokumentu, bet arî tehnisko dokumentu iesniegðanu, ir arî cilvçki, kas specializçjas tikai paðreizçjâ citâ tulkoðanas veidâ. Es neslçptu, ka, jo îpaði mutiskâs tulkoðanas gadîjumâ, efektîvâka pieeja bûs atrast tulkotâju speciâlistu tikai no tehniskâs jomas. Tehnisko tulkojumu iegâdes izmaksas parasti svârstâs no PLN 30 lîdz PLN 200, un attiecîbas starp zîmolu un dokumenta sareþìîtîbas stilu.