Gaisa filtrs 35mm

Atex putekïu nosûcçji vai putekïu savâcçji, kas izgatavoti saskaòâ ar atex direktîvu, atpazîst karsto gâzu filtrçðanu, kas rodas no atkritumu sadedzinâðanas. Ðis process ietaupa enerìiju atgûto siltuma dçï.

FormexplodeFormexplode Inovatīvs veids, kā palielināt muskuļu masu!

Siltas, sareþìîtas un bîstamas gâzes ir bîstamas veselîbai un vietai. Mûsu uzòçmums piedâvâ pilnu produktu un risinâjumu klâstu daudzu bîstamu vai siltu gâzu pârvadei. Karstâs tehnoloìiskâs gâzes parasti izdala sadegðanas secîbâs un, turklât, kausçtu metâlu, ïoti bieþi dzelzs, krâsaino un alumînija, apstrâdç. Karstâ gâzes filtrçðanai nepiecieðams iepriekð atdzesçt, vienlaikus saglabâjot dzesçtâjus vai siltummaiòus. Siltums, iespçjams, dzîvo enerìijas taupîðanas punktâ. Uzòçmums piedâvâ risinâjumus karstu gâzu emisijai, cita starpâ konkrçtiem augiem un procesiem: lietuves, kausçðanai piemçrotas krâsnis, biomasas apkures iekârtas un atkritumu sadedzinâðana.

Eïïas migla ir slikta maðînas operatoru veselîbai, izraisa gabalu traucçjumus un nolaiþas uz visâm darba zonâm, kâ rezultâtâ substrâts un izveidotâs virsmas ir slidenas.

Gandrîz visas apstrâdes darbîbas ir atkarîgas no konkrçta eïïas miglas daudzuma radîðanas. Eïïas migla ir aerosols, kas rodas, kad metâlu apstrâdes laikâ tiek izmantots attçls dzesçðanas ðíidrumos vai smçrvielâs, kâ arî atseviðías plastmasas. Problçma ir arî iztvaikoðana no tvertnes ar metâla loksnçm.

Atbrîvojoties no automaðînas izplûdes gâzçm, jûs varat noòemt veselîbas apdraudçjumu saviem darbiniekiem un saglabât maðînas un norâdît reâlâ stâvoklî.

Automobiïu sadedzinâðanas dzinçju iekïauðana atseviðíâs telpâs parasti ir vçrsta uz nepiecieðamîbu izplûdes automaðînâm. Ir ïoti grûti iedomâties, kâ pçc neilga laika kopð aukstâ dzinçja sâkuma automobiïu izplûdes gâzu koncentrâcija slçgtâ sistçmâ var kïût toksiska. Tâpçc ir tikai daþas sekundes.