Gaias veikals gdansk pruszcz

Miesnieku veikala vitrîna vai veikals, kas iesaka piena produktu pârdoðanu, paðreizçjâ sierâ ir ideâli piemçrota izvçle, kas piesaista lietotâju acis vietòu skalâ. Pareizi uzrâdîtie un pakïauti produkti veicina apgrozîjumu, vienlaikus sniedzot kvalitatîvus pierâdîjumus. Ko padarît sagrieztu gaïu un sieru izskatîties lieliski? Risinâjums ir profesionâls griezçjs.

Bizerba griezçji ir maðînas, kas paredzçtas gan gaïas, gan siera grieðanai. Tâs ir pçdçjâs tradicionâlâs gravitâcijas grieðanas maðînas, kas ir aprîkotas ar jaunâkajâm funkcijâm. Bizerba slicer ir viena gabala bremþu plâksne. Ðî plâksne ir aprîkota arî ar drenâþas kanâlu, kâ arî paaugstinâtu galda malu. Tas viss novçrð ðíidrumu pilçðanu uz letes. Maðînas asinâtâji ir paredzçti tîrîðanai trauku mazgâjamâ maðînâ. Çku tîrîðana zem slîpmaðînas ir labi atvieglota, aprîkojot to ar paceltâm kâjâm.

Ðíçlçja iezîmes?Pirmkârt, tie arî ïauj precîzi un veselîgi griezt gaïas, gaïas un siera porcijas. Tas ir ideâli piemçrots ðâdu produktu grieðanai: desa, ðíiòíis, bekons, cepta, kûpinâta un plânota gaïa, steiki.

Bizerba çdienkarte bija aprîkota ar sagrieðanas regulçðanas pogu. Skala ir no 0 lîdz 12 mm. Tomçr pusautomâtiskâ grieðanas gadîjumâ grieðanas biezums ir lîdz 23 mm. Pateicoties tam, tiek apstiprinâta grieðanas precizitâte. Turklât attiecîgajâm ðíçlîtçm ir automâtiska ðíçlçs sagrieðana, turklât iespçja reìistrçt to iesniegðanas metodi pilnâ pielietojuma programmâ. To var izdarît plakana, kaudze, zvaigzne, rozete un vienu un to paðu priekðmetu sagriezt lîdz 4 skursteòiem.

liktenisBizerba grieðanas maðînas galvenokârt izmanto:- gaïas augi,- pârtikas tirdzniecîba,- specializçtie veikali,- gastronomija,- çdinâðanas tîkli.

Maðînu korpuss tika izveidots no vislielâkâs materiâlu vçrtîbas un, protams, no anodçta alumînija. Turklât maðînai ir noklusçta tastatûra. Trîs grieðanas âtrumi ïauj pielâgot lietas pareizajam produktam. Un tâ ir aprîkota ar galdu, kas veltîta ðíçlçs sagrieztu ðíçlçs.