Gaias madina zelmera daias

Vai jûs bieþi çdat maltas gaïas kotletes vai sulîgu tatâru ar olâm? Ja tâ, tad jûs zinât, kâ izskatâs çdiena sagatavoðanas process. Vilks uz gaïu, vai, ja kâds vçlas íermeòa maðînu, tas ïauj sagriezt un sasmalcinât gaïu. Ðajâ situâcijâ íermenis ir ideâli piemçrots otrajam çdienam, nevis parastajiem, nesamazinâtiem gaïas gabaliem.

Kad jûs apmeklçjât mûsu vecmâmiòu, tad jûs, protams, atceraties, kad devâs uz tik maza maðînu. Es uzrakstîju savu gaïu kaklâ, un maðîna to ilgu laiku paòçma, un pçc tam, no otras puses, noòema íermeni nâkamajâ formâ, nekâ to ievietoja. Viòi mûs biedçja un nekâdâ gadîjumâ mçs nevarçjâm turçt pirkstus, jo tas mums ïoti slikti beigtos. Mçs varçtu bût pretîgi ar tçlu, kas iznâca no ðîs ierîces. Tomçr vçlâk viòi çda to ar prieku.Tolaik vilki tiek izmantoti gastronomijas zonâs, piemçram, restorânos, restorânos un bâros. Svaigs pârstrâdâts íermenis ir precîzs elements. Tâ ir mûsu mâjas vitrîna.Tradicionâlie vilki tiek izmantoti arî ðodien. Tos var darbinât ar elektrîbu vai fizisku spçku. Ðî jaunâ, protams, ir lçtâka, bet vairâk vai vairâk oriìinâla? Tas prasa no mums fizisku piepûli. Pirmais spçlç ar savu vienkârðîbu. Tipiska maðîna ir izgatavota no grieðanas iekârtas, kas ir izgatavota no daþâda biezuma, naþa un naþa. Kakla ir vieta, kur mçs ieliekam apstrâdâjamo gaïu. Vidû jûs saòemsiet gliemeþus, pateicoties jûsu gaïai, kas ir atslçga uz dzîvokli, kurâ tâ ir slikta. Saistâs ar daþâdu izmçru maðînâm. Domâjot, kautuvçs viòiem noteikti bûs lielâks izmçrs nekâ citâs vietâs, jo tas pats attiecas uz gaïu, ko vçlâk transportç un piedâvâ daþâdâm telpâm. Ðîs mâjas var arî to darît pats.