Fiziska gariga veseliba

Cilvçka dvçsele ir ârkârtîgi piesardzîga un nav imûna pret ârçjâm idejâm, piemçram, spçcîgas emocijas, traumas vai traumatiskas pieredzes. Diemþçl ðodienas pastâvçðanas apstâkïos stresu nevar novçrst. Kas bûtu jâdara, lai pçc iespçjas ilgâk spçlçtu labu garîgo veselîbu?

Psihoterapija ir ideâls risinâjums. Ðo terminu izmanto, lai aprakstîtu metoþu kopumu, kas ârstç vai atvieglo citu slimîbu un problçmu ârstçðanu, kam ir cilvçka garîgâs asinis. Kâda ir atðíirîba starp psihoterapiju un stingri ârstçðanu? Nu, izmantotâs psihoterapeitiskâs metodes balstâs uz starppersonu kontaktiem. Psihoterapija galvenokârt tiek veikta neirotisko traucçjumu ârstçðanas laikâ (saukta arî par trauksmes traucçjumiem un personîbas traucçjumiem. Veiksmîgi, ja pacients nereaìç uz klasificçto traucçjumu un viòam ir nepiecieðama kâda palîdzîba, tiek ieteikts izmantot psihosociâlu pakalpojumu.

Pirms apmeklçjot psihoterapeitu, ir vçrts apzinâties, kâdus mçríus viòð sasniegs psihoterapijas veicinâðanâ. Viòas galîgie pieòçmumi, pirmkârt, ietver uzsvaru uz pacienta pieejas un konstrukcijas maiòu un emocionâlo zinâðanu attîstîbu, piemçram, paðcieòas paaugstinâðanu, uzmanîbu ar profesiju vai jaunâm bailçm, paaugstinot paðpârvaldes lîmeni, labâk veidojot starppersonu saites, uzlabojot saskarsmi ar vidi, attîstît sadarbîbas prasmes, kâ arî uzlabot savu motivâciju veikt daþas darbîbas.

Psihoterapija, ko piedâvâjam, ir tradicionâla palîdzîbas kvalitâte, ko var izmantot jebkurâ krîzes situâcijâ. Ja jûs cînâs ar daudzâm garastâvokïa izmaiòâm, daþâdas bailes traucç jûsu labi pazîstamajai darbîbai, jûs jûtaties nemierîgi, ka jûs nespçjat aizmigt, jûs uztraucaties par dzîvoðanu sociâlajâ vai profesionâlajâ dzîvoklî, vai jums nav patîkami iepazît pazîstamu esamîbu, ziòojiet mums. Pateicoties mûsu metodçm, jûs atgriezîsieties veiksmîgâ dzîvç.