Fiskalais rciins

Vienam uzòçmçjam, agrâk vai vçlâk, ieradîsies brîdis, kad viòam bûs jâiegûst fiskâla kabata privâtam uzòçmumam. Tomçr ðobrîd rodas problçma vai tas ir nekavçjoties izmantojams?Nu, nç, vispirms tas ir jâinstalç. Kases aparâta uzstâdîðana nav tik svarîga, es domâju, ka viss pçc ðî teksta lasîðanas bûs vienîgais.

Ko viòam vajadzçtu sâkt?Pamata stadija ir precîza posteòa siltuma kases iegâde. Bûtu, ka mçs to darîsim gandrîz 3-5 nedçïas agrâk, kas ïauj mums, protams, mâcîties ar paðreizçjo instrumentu un tâ piedâvâjumiem. Laiks, ko mçs veltâm treniòiem ar kâpostu, kas nav fiskâlais reþîms, palîdzçs mums daudz vçlâk darboties un ietaupît daudz nervu, nemaz nerunâjot par mûsu lietotâju nerviem.Ja jûs jau esat iepazinies ar Polijas kases aparâtu, jums par to jâinformç kompetentâ nodokïu iestâde vienu dienu pirms plânotâ kases aparâta fiskalizâcijas.Ðis paziòojums ir spçcîgs, tâpçc rakstiet ar roku.Pçc ðâda paziòojuma izveides ir jâuzsâk fiskâlais modulis. Ir svarîgi to darît tieði iepriekð, bet mçs nevaram aizkavçties ar paðreizçjo darbu.Ðo pakalpojumu spçlç autorizçts kases serviss. Veicot pakalpojumu, servisa tehniíis aizpilda un servisa grâmatu, turklât biïeðu kase ir noslçgta ar svina zîmogu ar pakalpojuma numuru.Pçc tam, kad ir uzsâkts fiskâlais modulis, ne vçlâk kâ septiòas dienas pçc tam jâiesniedz cits materiâls un jâiesniedz tuvâkajâ nodokïu iestâdç. Esoðais teksts "Paziòot nodokïu maksâtâjiem par kases vidi". Ðâdu dokumentu tehniskâs apkopes tehniíis nodroðina bez maksas. Uz papîra mçs ievadâm visu informâciju par zinâmo nosaukumu arî par kases aparâtu - tâ sçrijas numuru, unikâlu, mçs sniedzam uzstâdîðanas vietu un fiskalizâcijas un mçría datumu.Ir vçrts domât, ka atbildîba par ðâda dokumenta iesniegðanu atrodas nodokïu maksâtâjiem. Mçs arî iesakâm saglabât iegûtâ dokumenta kopiju.Pçc kases aparâta "fiskalizâcijas" nodokïu iestâde izsniedz treðo numuru - reìistrâcijas numuru. Skaits, ko piemçro valûtai pamatlîdzekïos, piemçram, ar ûdensnecaurlaidîgu maríieri. Turklât tas tiek ievadîts pakalpojuma grâmatâ parastâ laukâ, kas parasti tiek sagatavots, iesniedzot nodokïu dokumentus nodokïu birojâ, daþreiz to var iegâdâties un vçstuli.Jûsu grâmata, ko papildina tîmekïa vietne, ir tâlu. Katra pilsoòa pienâkums ir to glabât vietâ, kur tiek izmantots kases aparâts.