Fiskala kases bingo dienas parskats

Pienâkumi, kas attiecas uz kases aparâta turçtâju, neietver tikai darbus, kas saistîti ar to iegâdi un fiskalizâciju. Gluþi pretçji, tie galvenokârt attiecas uz vçlâko periodu, kurâ mçs òemam no konkrçtas fiskâlâs kases. Kas tad ir mûsu atbildîba?

Ko nodokïu likumdoðana mums pieprasa darît îpaðuma, kâ arî kases aparâtu izmantoðanas jomâ?

1. Ieòçmumi, kvîtis.

Svarîgs jautâjums ir ieòçmumu saòemðana. Jûs jau esat dzirdçjuði par to, kâ klienti var izmantot kvîtis no pârdevçjiem. No kurienes ðie darbi nâkuði? Kvîts ir simbols, ka nodoklis, kas jâmaksâ Nodokïu iestâdei, ir iekïauts tirgotâja kontos. Nav saòemðanas, to var izveidot ar to, ka ðis nodoklis netika iekïauts. Tâpçc mçs esam ðeit, lai ârstçtu nodokïu un konkurences negodîgumu.

2. Dienas fiskâlais pârskats.

Ikdienas fiskâlais ziòojums ir otrais uzòçmçjam uzliktais pienâkums. Nu, pçc katras dienas pabeigðanas (bet arî pirms nâkamâs dienas tirdzniecîbas, uzòçmçjs ir spiests sagatavot ziòojumu. Tajâ bûs noteikta nodokïa vçrtîba, kas uzòçmçjam jâmaksâ Nodokïu pârvaldei, kas ir raksturîga savam birojam. Simple? Atcerieties, ka ðis ziòojums ir vçlams fiskâlâs kontroles panâkumos.

3. Mçneða fiskâlais pârskats.

Tâpat kâ ikdienas ziòojuma panâkumiem, ir nepiecieðams sagatavot analoìisku ikmçneða ziòojumu. Protams, ir jâòem vçrâ visa nodokïa vçrtîba, kas mums jâmaksâ par visu mçnesi. Kad mums vajadzçtu sagatavot ðo ziòojumu? Ðâ iemesla dçï jautâjums ir pietiekami vienkârðs. Ikmçneða fiskâlais pârskats ir jâsagatavo lîdz tâ mçneða dienai, kad viòð saka.

4. Kases aparâts.

Izmantojot kases aparâta priekðrocîbas, tâ piekrît pienâkumam ievadît ierakstus kases aparâta darbâ. Ir svarîgi, lai ðie ieraksti, kad un kâda grâmata tiktu atstâta dzîvoklî, kas atrodas kases aparâtu tuvumâ. Protams, ðie teksti tiks kontrolçti nodokïu revîzijas laikâ, ko uzòçmçjs veic nodokïu birojâ.

Kopsavilkums: & nbsp; kases aparâtiem ir daudz pienâkumu. Tomçr, tikoties ar viòiem, mçs esam pârliecinâti, ka mçs likumîgi staigâjam. Mçs to varam viegli pierâdît, veicot daþâdas nodokïu inspekcijas, ko sagatavojis Nodokïu birojs.