Fiskala kase

Bingo xl kases aparâta pienâkums attiecas uz daudziem poïu uzòçmçjiem. Tâpçc viòa strâdâ, lai samaksâtu ar Valsts kases nosaukumu, pateicoties viòai, ka katrs patçrçtâjs âtri saòems kvîti ar noteikumu par nopirktiem augïiem un cenu. Ðis çdiens var uzlabot biznesu, bet nopirkt to var bût liela problçma - jo îpaði maziem veikalniekiem. Kases aparâts ir svarîgs izdevums.

Nav brînums, ka uzòçmçji cenðas rûpçties par saviem kases aparâtiem. Tie palîdz viòiem strâdât sistemâtiskas tehniskâs pârbaudes. Kopâ ar likumu tie bûtu jâdara reizi divos gados, lai gan nav neviena uzòçmuma, kas ik pçc 12 mçneðiem piedâvâ ðâdu pârskatu. Tâpçc viòð uzskata, ka zinâmas puses, jo uzòçmçjam ir garantija, ka viòa fiskâlais skaitîtâjs ir pareizais. Bieþâkas tehniskâs kontroles priekðrocîba ir arî iespçja savlaicîgi atklât nelielus pârkâpumus un veikt izmaiòas laikâ, ja tas netiek tâlâk attîstîts ar lielâm izmaksâm.Finanðu iestâdes tehniskais pârskats ir mçríis, kas jâpilda katrai sievietei ar pçdçjo mçbeïu gabalu. Kâpçc jûs to nevarat aizmirst? No vienas puses, ðâda pârskatîðana ir svarîga tâdçï, ka kases aparâts ir jâuztur ideâli, no otras puses - regulçjuma dçï. Kopð 2008. gada decembra katram uzòçmçjam, kas ir fiskâlais kases aparâts, ðâds pârskats ir jâsagatavo reizi divos gados. Ja viòð aizmirst veikt ðâdu pârskatîðanu, viòð pakïaujas bûtiskâm sekâm. Kopâ ar likumu viòam var uzlikt tâdu paðu naudas sodu, ja tie, kas nav pareizi izpildîjuði savu grâmatvedîbas uzskaiti. Ikviens, kas nevçlas bût atbildîgs par nodokïu pârkâpuma izdarîðanu, nevar aizmirst par finanðu biroja pârskatîðanu. Daudzi uzòçmçji cenðas izvçlçties ðâdu pakalpojumu vai uzglabât ar kases aparâtiem, kas papildus piedâvâ tehniskus pârskatus, kas atvieglo viòu pienâkumu izpildi. Galu galâ ir uzòçmumi, kas pârdod kases aparâtus, kas piedâvâ detalizçtas atsauksmes par reklâmas cenâm. Ir vçrts izmantot ðâdus pakalpojumus, ir vçrts izmantot arî pçc uzlîmçm, uz kurâm var redzçt pçdçjâs pârskatîðanas datumu. Tâ rezultâtâ risks, ka nâkamâs pârskatîðanas datums nebûs, ir ierobeþots, un nodokïu maksâtâjs spçj izpildît savus mçríus.