Eneriijas taupidana buvnieciba

Kontroles operâcijas ir ârkârtîgi svarîgs jautâjums gandrîz visâs nozarçs, daudzâs mâjâs vai uzòçmumos. Daudziem raþotâjiem ir pieejami slçdþa atdalîtâji un baroðanas slçdþi. Visi no tiem meklç sistçmas, ko viòð piedâvâ, lai tâs bûtu pçc iespçjas pilnîgâkas un atbilstu attâlâm formâm.

Pirmâs jaudas slçdþu priekðrocîbas neapðaubâmi ir maza izmçra, vienkârða uzstâdîðanas un lietoðanas kârtîba, bet pirmkârt un galvenokârt ïoti plaðs sortiments, ja runa ir par papildu aprîkojumu.

Baroðanas slçdzis ir trauks, ko izmanto, ja pilnvaras iegûst daudz priekðrocîbu. Tâs pamatideja ir nodroðinât aizsardzîbu pret citâm elektroierîcçm pret iespçjamas pârslodzes vai îssavienojuma ietekmi. Tas ir arî savienots, lai kontrolçtu spçku plûsmu elektriskajâ konstrukcijâ.

Strâvas padeves slçdþu pamata sadalîjums ietver zemsprieguma, vidçja sprieguma un augstsprieguma slçdþus. Zemsprieguma slçdþu raksturîga iezîme ir darba spriegums, kas ir mazâks par 1000V, un to vienkârðâkâ situâcija ir kontakts ar izlâdi. Vidçja sprieguma jaudas slçdþi parasti nodroðina 10 000 izslçgðanu.

Runâjot par augstsprieguma jaudas slçdþiem, tos iegûst divâs tehnoloìijâs: cisternâ un dzîvajâ tvertnç. Darbîbas metode ietekmç jaudas slçdþa formas, bet arî tâs mehâniskâs formas atðíirîbas. Sprieguma padeves slçdþi, kas izgatavoti no cisternas tehnoloìijâm, raksturo daudz lielâku jaudu un ârkârtîgi svarîgu komutatoru stabilitâti. Augstsprieguma slçdþi parasti tiek aprçíinâti, izmantojot loka dzçðanai izmantotâs vides tipu.