Elzab kases aparata apkalpodana

Katrai iekârtai ir jâbût pârliecinâtai, ka tâ arî jâaizsargâ pret elektriskâs strâvas triecienu. Ðâda aizsardzîba konkrçtam mçríim ir zinâma ar zemçjumu, kas rodas no savienojuma starp citâm çkas metâla konstrukcijâm.

Runâjot par zemçjumu, mums ir jâmâca katrs vads, kas ir izgatavots no gida. Ðis kabelis izðíiroðâ apjomâ savieno elektrificçto íermeni ar zemi. Ðâda savienojuma rezultâtâ elektrificçtais íermenis pieòem vai arî atspoguïo noteiktu summu, kas ir neitralizçta. Zemçjumu veido daþas daïas. Iepriekð minçtâs daïas ietver, pirmkârt, sistçmas un zemes vadus, savienotâjvadus un savâcçju zemes skavu, iezemçðanas stieni un iezemçðanas vadus.Pierâdot zemçjumu, varat nosaukt daþas no to rakstzîmçm. Pirmkârt, ir aizsargâjoða iezemçðana, kas lemj par to, kâ tiek apvienotas metâla detaïas, kas elektriskâs ierîces vadâs ar zemes elektrodu. Ðî iezemçðana pastâv galvenokârt pret elektriskâs strâvas triecienu. Vçl viens veids ir funkcionâla iezemçðana. To sauc arî par darbîbas pamatu. Atzîmçjot tos, var noteikt, ka tam ir iezemçjums konkrçtam elektriskâs íçdes mçríim. Ðîs iezemçðanas galvenais mçríis pirmkârt ir svarîgs elektroiekârtu darbs arî traucçjoðos apstâkïos, bet arî normâlos apstâkïos. Tas ïauj aizsargât zemsprieguma tîklus. Ðî aizsardzîba tiek òemta vçrâ, ja viòai tiek nodotas lielâkas spriedzes. To nepârtraukti veic bûvlaukumos, kâ arî visas elektriskâs ierîces, kas ir viegli integrçjamas sadales tîklâ, vai tâs, kas darbojas ar plânu, kura spriegums ir lielâks par 1 kV. Es runâju par strâvas padevi, izmantojot pârveidotâju vai transformatoru.Vçl viens modelis ir zemçjuma aizsardzîba. Tâs pirmâ komanda ir, pirmkârt, funkcija, lai izspiestu pârsprieguma strâvas uz zemi.Pçdçjais veids ir zemçjums, ko sauc par palîgierîcçm. Parasti jûs çdat ugunsdroðîbas virzienâ. Tos var ievadît arî virkòu mçrîðanâ un nodroðinâðanâ.