Elektriska kontaktligzda ar usb

Mçs visi izmantojam tikai elektrisko iniciatîvu. Mçs enerìiju izmantojam praktiski visur, un ir ïoti svarîgi kaut ko zinât par elektrîbu. Daudziem vîrieðiem dzîvoklî ir iekïauts tikai spraudnis vai apgaismojums.

Bet, taèu situâcijâs, ir nepiecieðama lielâka zinâðanâm par iespçjâm, ko mçs varam izmantot arî elektroenerìijas izmantoðanâ. Ðâds svarîgs instruments, kas ir îpaði svarîgs visu veidu bojâjumiem ar ekspluatâciju, ir jaudas slçdzis, kas liek mums slçgt elektroenerìijas avotu dzîvoklim vai telpai, kurâ mçs esam.Strâvas slçdþiem bija evolûcija. Jaunâkâ paaudze neatceras vecos, ieskrûvçtos satiksmes sastrçgumus, kurus diemþçl vçl joprojâm rada sadzîves enerìija. Lai slçgtu telpas padevi, bija nepiecieðams noskrûvçt koríi, un patiesîbâ tas bija pçc lietas. Tomçr ðie sastrçgumi galvenokârt tika iznîcinâti, kas izraisîja milzîgus postîjumus un netîðas nepilnîbas ðâdas enerìijas piegâdç. Viòu vietâ bija arî ieskrûvçjami aizbâþòi, kuriem bija ârçjs slçdzis, kas aizsargâja spraudni pret degðanu. Daþu pârtraukumu vai ðo saulgrieþu laikâ vçtras laikâ ðâds spraudnis tika automâtiski izslçgts, lai iekârtas jûsu mâjâs varçtu aizsargât pret iespçjamâm kïûmçm. Ðâdiem jaudas relejiem tomçr bija laba telpa un nebija skaistu iespaidu, tâpçc tehnoloìija ir nolçmusi iet kopâ ar laiku un jauni jaudas slçdþi ir pilnîgi jauns izskats.Elektriskâs iniciatîvas prieks iet uz ïoti bîstamâm. Uzturoties iepriekðçjâ çkâ, kurai vienmçr ir veca instalâcija, ir vçrts sniegt mûsu dzîvokïa jaudas relejus, pateicoties kuriem mçs varam justies droði, pat spçcîgas atmosfçras izplûdes veidâ, kam ir ïoti ilga peïòa no elektroenerìijas. Ðâdu rîku iegûðana rada noteiktu estçtikas lîmeni tâdâ mûsdienu slçdþu atraðanâs vietâ vai vietâ. Ir vçrts ieguldît mûsu dârgâko draugu droðîbâ, jo patieðâm tie ir tie paði ârkârtîgi efektîvi instrumenti, kuriem ir milzîga nozîme sievietçm, kas baidâs no kontaktiem ar skrçjienu. Ðâdus slçdþus elektrîbas veikalos varam atrast bez problçmâm. Mçs arî nevçlamies atstât mâju, lai nopirktu ðâdus priekðmetus, jo bûvniecîbâ mçs atradîsim daudz labu veikalu ar ðo izvçli.