Drodibas varsts ar kapilaru

Mçs paliekam brîþos, kad mçs katru soli gaida daþâdas briesmas. Bieþi man notika, ka gâzes spiediens pârsniedza pieòemamo vçrtîbu. Tas padara katlu eksplodçtu, kas par laimi radîja, bet arî dârgu remontu. Tagad es apzinos to, ka mûsdienu dzîves tipâ ar iespçju zaudçt dzîvîbu lielâkâ daïa vîrieðu ðo problçmu neizprot.

Par laimi, paðreizçjâ laikâ pastâv objekts, piemçram, atloki vai droðîbas vârsti. Tas ir vârsta veids, kas izplûst, kad gâzes vai tvaika spiediens pârsniedz pieïaujamâs robeþas. Tas novçrð tâdu konstrukciju momentus kâ tvertnes, cauruïvadus un tamlîdzîgus sprâdzienus. Vispirms to izmantoja septiòpadsmitâ gadsimta otrajâ pusç ïoti modernâ ierîcç, kas bija spiediena plîts.Ja aplûkosim vienkârðâkos droðîbas vârstu modeïus, mçs redzam, ka ir tikai trausla plâksne, kas ir bojâta, ja gâze pârsniedz pieïaujamo spiedienu.Diemþçl ïoti bieþi vârsts tika cepts. Bieþi vien ierîces klients to neapzinâti iekasçja. Un ïoti daudz tika izmantoti divi pamata vârsti, kas visbieþâk ir uzstâdîti attiecîgâs ierîces pretçjos galos.Ðie vârsti parasti tika piegâdâti tvaika dzinçjos. Tas novçrsa spiediena strauju pieaugumu, kas bija transportlîdzekïa braukðanas mehânismâ. Tâ draudçja eksplodçt, kura sekas varçtu bût pat visu pasaþieru nâve.Man ir iespçja, ka mani interesç lasîtâji par droðîbas vârstiem. Ikviens, kas izlasîjis ðo tekstu, iespçjams, tagad apzinâs, cik svarîgas ðîs komandas dara mûsdienu pasaulç un rûpniecîbâ.