Dieldas putekiu savaccjs

Bagâþas putekïu sûcçji, pateicoties lielam filtru maisiòu klâstam no attâliem objektiem un jaunam tipam un daþâdâm tîrîðanas sistçmâm, sâkot no mehâniskas uz izpûðanu un netîrumu apstrâdi ar saspiestu gaisu, atrod to pielietojumu gandrîz kâdâ nozarç, kur ir problçma ar sliktu gaisu. ierodas rûpniecîbas gaitâ.

Ïoti labi zinâmi - moduïu filtri, kas galvenokârt tiek izmantoti koka un mçbeïu rûpniecîbâ, lielâ mçrâ pilda savu pozîciju un izòem daþâda veida putekïus, piem., Papîru, plastmasu utt. kâ arî mazi stacionârie putekïu savâcçji, kas tiek izmantoti atseviðíi konkrçtâm iekârtâm.

Kârtridþu putekïu savâcçjus, neskatoties uz to mazo izmçru, nosaka visa filtrâcijas virsma. Tos izmanto liesiem un maziem putekïiem. Koferçti putekïu separatori tiek òemti rûpnieciskajâ filtrâcijâ ar zemu putekïu koncentrâciju. Sakarâ ar mûsu struktûru tâs veido lielu filtrçðanas telpu.

Ievçrojami straujð piedâvâto putekïu savâcçju skaits garantç mums pareizu maðînas izvçli atbilstoði patçrçtâja vajadzîbâm. Daudz datu par savu spçju var iegût tîmekïa vietnç vai sazinoties ar mums tieði.

Mûsu piedâvâtâs putekïsûcçju ierîces ir pieejamas sprâdziendroðâ grupâ, kas pierâda, ka tâ ir putekïu savâcçjs kopâ ar noteikumiem, kas iekïauti ES direktîvâ atex, putekïu savâcçjs angïu valodâ.

Pielietojums:- putekïi, zâìu skaidas, ðíeldas no kokapstrâdes- putekïu slîpçðana ar daþâdiem materiâliem- eïïas migla utt.

Mçs iesakâm iepazît moderno filtrçðanas putekïu savâcçju ar moduïu struktûru, kas, pateicoties stabilai konstrukcijai, daudzfunkcionalitâtei, iespçjai izmantot daþâdas formas, filtru uzmavu iztukðoðanas un tîrîðanas metode, atradîs lietojumprogrammu galvu un saglabâs tîrîbu tajâ, kâ arî ziemas laikâ. recirkulâcijas organisms atgûs silto gaisu atpakaï zâlç.