Datubazes tabulas veidodana

Uzòçmumi, kas nodarbojas ar produktu raþoðanu vai pârdoðanu, reiz ir noliktavâ. Mçs izðíiram gatavo produktu noliktavu, kâ arî pusfabrikâtus. Abas ir vçrstas uz atseviðíu materiâlu partiju pareizu uzglabâðanu un aprakstu. Noliktava ir neatòemama konkrçtâ uzòçmuma loìistikas procesa atribûts. Veidlapas laikâ viòa darbs ir precîzi jânosaka. Katrai no tâm bûtu cieði jâatsaucas uz galvenajiem loìistikas uzdevumiem, piemçram, iepirkumiem, mâkslu un izplatîðanu. Uzòçmuma þurnâlu darbîbas uzlaboðanas projektâ ir vçrts îstenot îpaðas datorprogrammas, kas atvieglo konkrçtu produktu un produktu atraðanâs vietu. Dzçrieni no tiem veido plaði paplaðinâtu programmu datubâzi, piemçram, optima. Þurnâls Optima ir þurnâls un pârdoðana.

https://snaill-cream.eu/lv/Snail Farm - Inovatīvs gliemežu serums, kas novērš grumbu veidošanos!

Tâs uzstâdîðana un darbîba ir ïoti intuitîva. Un jûs varat palîdzçt ar apmâcîbu. Soli pa solim viòð apraksta darbu, kas saistîts ar rçíinu izrakstîðanu, pârdoðanas dokumentu izsniegðanu un korekciju izsniegðanu. Katra nodaïa ir pirms grafika ar galvenajâm grâmatvedîbas koncepcijâm. Þurnâla modulis cita starpâ ietver:Kâ izveidot labu veikalu sarakstu?Kâ jûs pievienojat jaunu rakstu?Kâ izveidot ârçjo izdevumu?Krâjumi veidoti, pamatojoties uz noliktavu dokumentiem (atvçrðanas bilance, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW, dokumentu labojumi: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM. Piegâdâjot konkrçtu produktu, produkts no reâlâ krâjuma (piegâde tiek organizçts uzreiz. Þurnâla Optima programma ïauj jums vadît vairâkas noliktavas, gan mazas, gan ârvalstu, vienas datu bâzes jomâ. Sagatavotie MM dokumenti râda pârskaitîjumus starp noliktavâm. Normâlâ un vienkârðâ risinâjumâ varam sastâdît pieejamo noliktavu preèu sarakstu. Programma ietver inventarizâcijas funkciju, kas sastâv no trim posmiem: inventarizâcijas lapu sagatavoðana, rakstu krâjumu papildinâðana noliktavâs, koriìçjoðu dokumentu izveide. Apmâcîbâ mçs atradîsim padomus par to, kâ izveidot uzskaites lapu, jûs joprojâm varat izmantot palîglapas.Labi organizçta noliktava loìistikas un vienkârðas dokumentâcijas ziòâ veicina âtru materiâlu nodoðanu starp secîgâm ðûnâm uzòçmumâ.