Darbinieku uzlabodana un apmaciba

Avârijas apgaismojums tiek novietots arvien vairâk objektu. Parasti tâs ir biroju çkas, raþoðanas zâles, kâ arî citas darba vietas, metodes un universitâtes. Pçdçjâ laikâ avârijas apgaismojums ir reklamçts privâtajâs telpâs - vienìimenes mâjâs un dzîvokïos.

https://neoproduct.eu/lv/kankusta-duo-efektivs-veids-efektivai-novajesanu-arstesanai/

Avârijas apgaismojuma iekârtas var nodroðinât tâ, lai pçkðòa elektroapgâdes izslçgðana neizraisîtu negaidîtu apgaismojuma izslçgðanu. Stingros gadîjumos ðâdam notikumam varçtu bût katastrofâlas sekas, piemçram, darba vietâ, kur darbojas maðînas ar kustîgâm daïâm, kas nav aizsargâtas ar jebkuru vâku. Tieði tâpçc atbilstoðie noteikumi par nepiecieðamîbu izmantot avârijas apgaismojuma iekârtas nebija vismaz ïoti labi.Avârijas apgaismojums var ietekmçt otro principu. To var izgatavot ar individuâliem gaismekïiem, kuros tiek izòemts mazs akumulators. Tas tiek uzlâdçts elektroenerìijas tîkla pareizas darbîbas laikâ, bet strâvas padeves pârtraukuma laikâ automâtiski tiek uzòemts avârijas apgaismojums, uzlâdçjot akumulatoru. Ðim risinâjumam ir nepiecieðams pievienot papildu vadu apgaismojuma tçmai, kas ir fâzes vads ar noteiktu baroðanas avotu neatkarîgi no gaismas slçdþa darbîbas. Ir vçrts bût apgaismojuma avots gaismeklî, jo tas ir vairâki strâvas avoti. LED gaismeklis ïauj izmantot parastâs tirdzniecîbas apgaismojumam piemçrotas LED lampas, nav nepiecieðams iegâdâties îpaðas spuldzes pie raþotâja.Jauns avârijas apgaismojuma sistçmas darbîbas veids ir centralizçts enerìijas avots. Citâ telpâ tiek pârvietots augstas ietilpîbas akumulators, kas ïauj gaismu novietot visâ mâjâ lîdz pat vairâkâm stundâm. Lai ilgâk pagarinâtu apgaismojuma darbîbas laiku, kâ arî iespçja izmantot enerìiju nâkamajâs ierîcçs, ìeneratori tiek papildus noregulçti.