Darba apicrbu laivu rathotajs

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu daïu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir radîjuði nâkamajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika izstrâdâta visaugstâkajâ punktâ un summa notika bez ðíçrðïiem. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To mâksla balstâs uz pilnîgi dabîgiem un gaisîgiem audumiem ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem bija vislielâkais iespaids ar gaisîgajâm, krâsainâm svârkiem, kas izgatavoti tikai no tamborçðanas. Blakus tiem bija arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Siltâs drçbçs dizaineri piedâvâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar veseliem apïveida krustojumiem, dekorçti ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas, îpaði piedâvâjumam sagatavotas kâzu radîðanas izsole. Kleita tika izmaksâta personai, kas domâja, ka paliks anonîma. Turklât bija ïoti maz apìçrbu no interesantâkâs kolekcijas. Ieòçmumi no iepriekðçjâs izsoles tiks pieðíirti savai bçrnu namam. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas efektîvas un labas darbîbas. Tâs îpaðnieki izsolçs ir atkârtoti iepazîstinâjuði savus produktus un, kad pârdoðanas objekts bija pat viòu paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija sasniegs veikalus jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums plâno atvçrt datoru tirdzniecîbu, kurâ bûtu zinâmas kolekcijas, kas atðíiras no tâm, kas atrodas stacionârajâ peïòâ.Vietçjais apìçrbu uzòçmums ir unikâls no piemçrotâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Tai ir maz rûpnîcu visos reìionos. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, îpaði vislabâkos drçbnieku, drçbnieku un arhitektu darbiniekus. Katru periodu ðis darbs, ðíiet, ir kolekcijas, kas ir vienotas ar vadoðajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ilgtermiòa panâkumi, ka pat pirms veikala dibinâðanas tie, kuri jau rîta jau no rîta vçlas pielâgoties lielâ rindâ. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma rezultâti daudzus gadus tiek plaði novçrtçti lietotâjiem gan pasaulç, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepamanâs par daudzajiem gandarîjumiem, ko tâ ir saòçmusi, un apgalvo, ka materiâli ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatiet savu veikalu: Lemon vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs