Clatronic griezcjs

612p Magic Slicer ir pozitîvs trauks visu veidu çdienu grieðanai. Tas ir veidots arî tâdu mîksto produktu raþoðanai kâ daþi dârzeòi, ja tie ir specifiski kâ siers. Labas preces un vienkârða izpilde nodroðina lielu un vienkârðu darbîbu. Maðînas konstrukcija ïaus jums çst to visu sanitâro ieteikumu pârskatâmîbâ un darbîbâ. Pakalpojums pats par sevi ir automâtisks un vienkârðs, lai jaunais viesis varçtu âtri izmantot turpmâkajos pienâkumos.

612p burvis slîpmaðînas tehniskie parametri ir:- izmçri 635 x 500 x 495 mm- droðîbas klase ir IP33- ierîces svars 39 kg- grieðanas biezums no 0 lîdz 28 mm- 300 x 250 mm baroðanas galds- 250 W dzinçja jauda- naþa asmens garums 300 mm

Ðíçlçjs tiek piegâdâts divâs grupâs.Standarta versija ir aprîkota ar starta apturçðanas pogâm un automâtisku mehânismu naþa izslçgðanai, kad rodas problçmas ar baroðanas spriegumu tîklâ.Burvju griezçjs ir aizsardzîba pret nejauðu ieslçgðanos. Traukâ esoðais sensors atklâj naþu aizsargu nepareizu uzstâdîðanu. Pateicoties tam, nav iespçjams to ieslçgt, nodroðinot operatoru.Ikdienas uzturçðanas procedûras nav smagas un papildus ir jâveic sliktâ periodâ. Viss, kas jums jâdara, ir tîrît trauku ar atlikuðajiem efektiem, piemçram, taukiem vai drupâm. Visi elementi, piemçram, paplâtes, naþu pârsegs, ir viegli noòemami, tâpçc nav nepiecieðams izmantot kâdas ierîces.Slîpçtâjs strâdâs gan îsos uzòçmumos, gan mazâs rûpnîcâs, kur preèu apstrâde notiek vidçji.612p burvju griezçja cena ir aptuveni 4500 PLN bruto.Slîpçtâjs ir atbildîgs par ðîm rezerves daïâm tumðâs cenâs. Ierîce tiek ievçrota ar daudziem faktoriem, kurus var nosaukt bojâjuma vai neveiksmes gadîjumâ.Tas samazinâs modeïa ilgtermiòa darbîbas izmaksas.