Ckas iezemcdana ar pinceri

Elektrostatiskâs iezemçðanas uzdevums ir samazinât uzliesmojoðu vielu eksplozijas risku uz elektrostatiskâs dzirksteles produktu. To plaði izmanto kâ uzliesmojoðu gâzu, pulveru un ðíidrumu transportçðanu un pârstrâdi.

Elektrostatiska iezemçðana var bût atðíirîga. Vispraktiskâkie un daþi sareþìîtie modeïi ir vçrsti uz iezemçjuma skavu un kabeli. Attîstîtâki un tehnoloìiski progresîvâki ir aprîkoti ar iezemçðanas vadîbas plânu, pateicoties kam ir pieïaujams izvadît vai transportçt produktu, kad iezemçjums ir pareizi pievienots.

Elektrostatiskie zemçjumi visbieþâk tiek ieviesti dzelzceïa cisternu, ceïu cisternu, mucu iekrauðanas vai izkrauðanas procesâ. lielas somas vai procesa iekârtu elementi.

Pateicoties tvertòu uzpildîðanai vai iztukðoðanai ar jaunu saturu (piemçram, tvertnçm ar pulveriem, granulâm, ðíidrumiem, var radît bîstamus elektrostatiskos lâdiòus. To radîðanas avots, iespçjams, dzîvo un sajauc, sûknç vai izsmidzina uzliesmojoðas vielas. Elektriskie lâdiòi rodas, saskaroties ar atseviðíâm daïiòâm vai atbrîvojoties no tâm. Elektriskâ lâdiòa apjoms bûs ierobeþots lîdz to virsmu elektrostatiskajâm îpaðîbâm, kas nonâk saskarç ar otru. Galu galâ tieða un âtra saskare ar zemi vai neslogota problçma var izraisît îsu strâvas impulsu, kas bûs skaidrs dzirksteles situâcijâ.Aprûpes trûkums pret dzirksteles izvadîðanu var izraisît alkohola un gaisa maisîjuma aizdegðanos, kas nozîmç eksploziju vai lielu sprâdzienu. Elektrostatiskâ iezemçðana novçrð sprâdziena risku, ko izraisa elektrostatisko lâdiòu kontrolçta izlâde.