Bieza matu modelcdana

http://lv.healthymode.eu/man-pride-dabiskie-veidojumi-erekcijai/

Mans brâlçns mîl spçlçt ar saviem matiem, parasti to var izdarît un arî iztîrît. Tas ir tikai uzsûcis, ka, lai visu izskatîtos skaisti, vienu pîti var likt divpadsmit reizes, katru reizi piespieþot matu lokus vai ievietojot aproci. Lielâkâ daïa patîk skolas darbs un viòu nokïûðana. Viòas nesenais radîjums, Princess Joker, ir vecs un smieklîgs, un tam vajadzçja perfektu frizûru un kleitu. Pirmkârt, mana mâte pîtas mazâs bizîtes ar tiem ieliktâm lokiem. Pçc kâda brîþa jauks vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, un atkal un atkal. Istabâs bûs patîkamâk gaidît .... jâ tas sâkâs. Pusstunda vadîba arî raksta tos. Viòa izskatîjâs lieliski kâ liela princese. Tomçr, kad viòa notiek ar princesçm, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Neuztraucieties, ka kopð raþoðanas sâkuma ir pagâjuðas gandrîz divas stundas. Pçkðòi ... pilnîgi mainîja idejas, bet viòas runâ tas bija vairâk vai mazâk lîdzîgs "nieeee, man nepatîk, es neko neatceros kâ aristokrâtu, ne vairâk kâ viòas kalpones sieva." Viòa izgudroja jaunu frizûru, uzvilka matus formâ, kas bija brîva. Par laimi, tâpat kâ viòa radîja iepriekð, mums tagad ir prasme uzvilkt matus, tad pçdçjais pilnîbâ aizgâja îpaði âtri. Viòas mâte, no otras puses, no jaunâ un vçlâk tika uzòemta divdesmit mirkïus.