Bcrnu psihologs

Rûpçjoties par saviem bçrniem, mçs vçlamies dot viòiem vispiemçrotâkâs skolas, visattîstîtâkâs un krâsainâkâs rotaïlietas, mçs domâjam par savu veselîbu, cenðamies pârvaldît sabalansçtu maltîti, un daþreiz mçs aizmirstam par bçrna psihes nozîmi. Bçrnu psihologs no Krakovas ir apziòa, kas neparâdîs jums izglîtîbas kïûdas. Psihologam ir vçrts òemt mierinâjumu ne tikai tad, ja mçs uzskatâm, ka Polijas izglîtîbas ceïi neizdodas un mçs nevaram sazinâties ar bçrnu. Ir vçrts izmantot psihologa uzmanîbu, kad rodas iespaids, ka jûsu bçrns ir îpaðs talants, viòð ir ïoti spçjîgs - speciâlists veiks pârbaudi, kas var palîdzçt mums izvçlçties ceïu, kas mums bûtu jânodroðina mûsu bçrnam. Ir vçrts apsvçrt iespçju apmeklçt bçrnu psihologu, ja skolotâjs vai viòas paðas sievietes, kas dzîvo kopâ ar bçrnu, pievçrð uzmanîbu daþiem jautâjumiem, kas var bût grûti.

https://ecuproduct.com/lv/ecoslim-paatrinat-veidu-slimam-skaitlim/

Jûs varat arî doties uz bçrnu psihologu, ja jums ir jârunâ ar savu bçrnu par svarîgu problçmu, sniedziet svarîgu informâciju par izmaiòâm, kas radîsies viòa nopelnot, piemçram, informâciju par vecâku ðíirðanu vai mîïotâ nâvi. Psihologs palîdzçs iepazîstinât ar bçrnu, kas ir bçrnam pieejams, nostâju, sirsnîgi, òemot vçrâ formu, kas bûs pastelîga, un neatstâs nekâdas ðaubas par gribu, kas mums nepiecieðams.

Neviens bçrns pats sevi nesniedz, daþi vçlâk sâk staigât, un citi vçlâk apgûst emocionâlo inteliìenci, vai arî viòiem ir grûtîbas izprast robeþas, kas tiek noteiktas - visi jautâjumi var tikt atklâti, saskaroties ar bçrnu psihologu.