Apicrbu rathotajs bydgoszcz

Sestdien tika izgatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja daudz skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir izdarîjuði apvienoðanâs sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm saprast pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika pilnveidota tumsâ un viss beidzâs bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbs bija pilnîbâ balstîts uz nacionâliem un gaisîgiem audumiem ar labâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem vislielâko iespaidu ir radîjuði gaisîgi, krâsaini maxi svârki, kas pilnîbâ izveidoti tamborçti. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar nozîmîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un oriìinâliem ziediem.Pçc izrâdes tika pabeigta skaistas kâzu kleitas izsole, kas galvenokârt veidota modernam gadîjumam. Kleita tika pârdota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât tika izsolîti arî vairâki mûsdienu kolekcijas apìçrbi. Ienâkumi, kas iegûti no pçdçjâs izsoles, tiks iesniegti tuvçjâ bçrnu namâ. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdus rentablus un labus pasâkumus. Tâ îpaðnieki ir vairâkkârt atlikuði savu darbu izsolçs, un ðis darîjuma punkts bija pat daþu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija pievienosies jau maija priekðâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums plâno izveidot datorizçtu tirdzniecîbu, kurâ kolekcijas bûtu pieejamas, izòemot stacionâros veikalos.Vietçjais apìçrbu zîmols pastâv viens no spçcîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Visâ valstî ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku ðodienas svarîgâkajos cilvçkiem, drçbnieku, drçbnieku un dizaineru vidû. Laiku pa laikam ðis uzòçmums sniedz kolekcijas saskaòâ ar lielajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik populâras, ka pat pirms veikala atvçrðanas tie, kuri jau ir gatavi to darît no rîta, darbojas garâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek tajâ dienâ.Ðî darba beigas daudzu gadu garumâ ir lieliska atpazîstamîba saòçmçju vidû, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par daudzajiem gandarîjumiem, ko tâ ir saòçmusi, un kas ietver, ka produkti ir augstâkâs cenas.

Skatît savu veikalu: vienreizçja apìçrba cena