Antiviruss mobilajam iericcm

Vçl nesen mobilâs ierîces bija tikai atseviðíu klientu domçns. Paðlaik arvien bieþâk viòi saskaras ar lietoðanu tirdzniecîbâ. Pateicoties dinamiski pieaugoðajam viedtâlruòu pârdoðanas apjomam, tiek pielâgotas arî biznesa klientu vajadzîbas. Pçc tam tâ nosaka mçríi, kâdam mûsdienîgi IT risinâjumi ir vçrsti uz birojiem.

Aizvien bieþâk uzòçmumi, kas nodarbojas ar erp sistçmâm, lûdz ðîs programmatûras raþotâjus par piedâvâtajiem pakalpojumiem, izmantojot mobilâs ierîces. Viedtâlruòu izmantoðana ir îpaði noderîga pasûtîjumu vâkðanâ. Ðo risinâjumu patçrç arî cilvçki, kas ir spiesti bieþi ceïot. Lielâ risinâjumâ lielâ mçrâ pârbaudiet tipa datus. Mobilo sistçmu darbîba ir tâda pati kâ standarta ERP programmâm. Vienîgâ atðíirîba ir saskarne, kas ir pielâgota mobilajâm ierîcçm. Piemçrs risinâjumam, kas ïauj ðâda veida priekðlikumiem, ir komara erp altum programma. Viòð uzskata, ka to izmanto galvenokârt parastos un lielos pakalpojumu un tirdzniecîbas uzòçmumos. Mobilajâm erp sistçmâm ir divi veidi, kâ iegût norâdes uz informâciju. Svarîgs ir svarîgs rakstisks pieteikums viedtâlruòiem. Pirms tâ lietoðanas ir nepiecieðams uzòemt attçlu uz ierîces un instalçt to. Piekïuve specifiskam tiek veikta pçc pieteikðanâs iepriekð sagatavotajam kontam. Vçl viens risinâjums ir ievads specifiskâ veidâ, izmantojot tîmekïa pârlûkprogrammu. Ðodienas gadîjumâ viss, kas jums jâdara, ir pieteikties sistçmâ - nav ieteicama papildu programma. Ir vçrts lietot mobilo ierîci vienmçr atjauninât ar vismodernâkajâm iespçjâm. Tas palîdzçs novçrst daudzus nepatîkamus notikumus. Comarch erp altum ir daudzi daudzi moduïi, pateicoties kuriem ðî programmatûra atklâs pielietojumu gandrîz jebkurâ jomâ. Sâkot ar finansçm un grâmatvedîbu un pâreju uz loìistiku un cilvçkresursu vadîbu.