Afrikas ekonomiska attistiba

Uzòçmçjiem, kas plâno pârdot savâ reìionâ, ir pienâkums to reìistrçt, neatkarîgi no tâ, vai viòiem ir pienâkums veikt kases aparâtu. Jauniem zîmoliem summa, no kuras rodas pienâkums reìistrçt pârdoðanu, izmantojot kases aparâtus vai finanðu printerus, ir PLN 20 000. Iekðçjâ tirgû ir pieejami divu veidu pârdoðanas veidi.

Mçs pieòemam kases aparâtus un nodokïu printerus. No pirmâ acu uzmetiena viòi var izskatîties gandrîz identiski. Tie atðíiras galvenokârt tâpçc, ka novitus bono kases iegâde ir populârâks pasâkums, jo tas nepieprasa savienojumu ar datoru. Fiskâlais printeris, kas izmanto îpaðu programmatûru, darbojas ar datoru, tas vçlas bût savienots ar to, piemçram, izmantojot USB savienotâju. Saòçmçjs no fiskâlâ printera nesniedz neko no kases èeka, un pirkuma apliecinâjums patieðâm ir vienâds. Printeru panâkumu dçï vienîgais veids, kâ arhivçt pârdoðanu, ir atðíirîba. Otrâ rullîða vietâ printeriem ir speciâlas atmiòas kartes, kas ir iebûvçti datu vâkðanai. Apvienojot fiskâlo printeri ar datoru, jûs varat izmantot vairâkas noderîgas funkcijas, piemçram, par pârdoðanu, pârskatu sagatavoðanu, pârskatu sagatavoðanu, piemçram, produktus ar zemu rotâciju, vai lieliskus pârdevçjus. Ir iespçjams pârraudzît atseviðíus kasierus, apstrâdâjot to efektivitâti vai tîrîbu un uzticamîbu.Katram fiskâlâ printera kvîtim jâbût konkrçtiem zîmoliem, NIP, kvîts numuram, izstrâdâjumu sarakstam ar PVN likmi, pârdoðanas vçrtîbai, datumam, & nbsp; kases numurs un kasieres unikâlais numurs.Pçdçjos mçneðos, protams, kvîtis ir saistîts ar katru no mûsu saòemðanas loterijâm. Ja jûs ne vienmçr esat saòçmis pârdoðanas kvîtis no pârdevçjiem, tagad visi, kas piedalâs izlozç un vçlas uzvarçt, rûpîgi savâc un aplûko savu ieòçmumu veidu. Sociâlajai rîcîbai noteikti bûs paredzçtais efekts, un tas var bût noderîgs ieraksts, lai saglabâtu kvîti.