2017 gada pamatskolas darba organizacija

Jûs esat bijis tirgotâjs korporâcijâ, kas nodarbojas ar mçbelçm. Îpaðnieks nomâja cilvçkus tirdzniecîbâ, papildus noliktavâs, kas bija otrajâ vietâ. Es strâdâju ðajâ noliktavâ. Mâja bija pârâk maza daþâm precçm, kuras bija jâglabâ. Nepietiekama telpu attîstîba ïâva paradoksâlâm situâcijâm, kad vienîgajam darbiniekam bija jâgaida vairâkas minûtes nâkamajam, jo ceïð starp mçbeïu pâïiem preèu pârvadâðanai ratiòkrçslos bija pârâk mazs.

Tad es sapratu, ka dienas ritmâ paðreizçjâ sistçmâ laikmeta masa tika iztçrçta neproduktîvi. Vçl viens jautâjums, kas pagarinâja darbîbu, bija zems apgaismojums, galu galâ bija pietiekami, lai uzstâdîtu spilgtas sveèu lampas, kas atrisinâtu problçmu. Darbiniekam, kas pabeidz pasûtîjumu lietotâjam, tâ vietâ, lai redzçtu produkta etiíeti no attâluma, bija jârisina un jâmeklç, un bieþi vien tam ir jâzvana. Tâ kâ ðis fakts var bût, îpaðnieks noteikti nepievçrsa uzmanîbu ðâdâm situâcijâm, vçlâk apgrûtinot viena pasûtîjuma izpildes stadiju. Es domâju, ka labs iestatîjums, t.i., tâs paðas ierîces, preces un visi elementi, ko izmanto visas dienas garumâ, ir nopietns jautâjums. Nepiecieðama ne tikai ðâda darbinieka efektivitâte, kâdas izmaksas iet iekðâ, jo ðis termins ir nauda, bet darbinieks bieþi ir satraukts, jo viòð varçja kaut ko âtrâk, ar mazâku piepûli. Ir daudzi faktori, kas uzlabo noliktavas funkciju kvalitâti. Vissvarîgâkais jautâjums ir veselîgs apgaismojums, tâpçc luminiscences spuldzes un labas preèu saòemðanas iespçjas noliktavâ tiek nogâdâtas tâ, lai viesis nepârkâptu savas kâjas. Saistîbâ ar uzglabâðanas veidu mums ir jâpievçrð uzmanîba istabas temperatûrai un mitruma lîmenim vienlaicîgi. Ðajâ piemçrâ, kur runâ par mçbelçm, telpa vçlas bût ïoti sausa, jo mitrums kaitçs íermenim, no kura tiek izgatavota iekârta. Tie ir tikai pamatprincipi, bet, redzot pat lielus uzòçmumus, var aizmirst par pamatjautâjumiem.